Права и задължения

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА

онлайн магазин Be2.net


I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сладур“ ЕООД, ЕИК 110557949, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, жк.Черногор 3, вх. В, ет. 1, ЕИК 110557949, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Be2.net, наричана по-долу „Be2.net”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Сладур ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Троян, жк.Черногор 3, вх. В, ет. 1

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Троян, жк.Черногор 3, вх. В, ет. 1

4. Данни за кореспонденция: България, гр. Троян, жк.Черногор 3, вх. В, ет. 1, телефон 088 865 0022. Вписване в пуб